Privacy Policy

შპს „ედვინგს“
ს/კ 405 323 939
მის: ფეიქრების 14. 

ჩვენი მომსახურება:

ჩვენ კომპანია გთავაზობთ ონლაინ მაღაზია adwings.ge –  რომელიც შესაძლებლობას გაძლევს შეიძინოთ წარმოდგენილი პროდუქცია და მიიღოთ მომსახურება.

კომპანიის უფლებებიდა ვალდებულებები:
ჩვენს საიტზე რეგისტრაციისას გვეძლევა უფლება დაგიკავშირდეთ ელექტრონულად და მოგაწოდოთ სიტუაციაზე მორგებული ინფორმაცია.
საიტი გაძლევთ კომენტარების განთავსების საშუალებას, რომელიც უნდა ჯდებოდეს ეთიკის ნორმებში და არ არღვევდეს მესამე მხარის უფლებებს.
კომპანია იტოვებს უფლებას საჭიროების შემთხვევაში ის განიხილებოდეს საჯაროდ ან მოხდეს მისი წაშლა.
აკრძალულია ჩვენი კომპანიის ლოგოს და სავაჭრო ნიშნის გამოყენება სხვა საიტებზე, მეტა თეგებში, ბეჭდურ მედიაში ან სხვა სიანფორმაციო სივრცეში ჩვენგან წინასწარი წერილობითი შეთანხმების გარეშე.
რადგან, პროდუქციის გაყიდვა რეალურ და ონლაინ მაღაზიებში პარალელურად ხდება, არის ალბათობა, რომ საიტზე პროდუქტის დათვალიერების და კალათაში დამატების დროს ის მაღაზიაში გაიყიდოს. ამის შესახებ კომპანია მოგაწვდით ინფორმაციას შეკვეთის გაფორმების პროცესში.
იმ შემთხვევაში, თუ სისტემამ უარი გითხრათ ტრანზაქციის განხორციელებაზე და მოგაწოდათ ინფორმაცია თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტის არ არსებობასთან დაკავშირებით, თქვენ აცხადებთ თანხმობას, რომ მიიღოთ ეს ინფორმაცია არსებული შეთანხმების შესაბამისად.
ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას, ჯეროვნად შესრულდეს მომხმარებელთან ნაკისრი ვალდებულება შეკვეთის დროულად დამუშავებასა და მიწოდებაზე.

მომხმარებლის უფლებებიდა ვალდებულებბი:

საიტზე შეკვეთის განთავსებამდე მომხმარებელმა უნდა გაიაროს რეგისტრაცია და შემდგომ ავტორიზაცია.
მომხმარებელს აქვს უფლება მიიღოს კომპანიისგან ჯეროვნად შესრულებული ვალდებულება პროდუქციის შეძენისა და მიტანაზე.
გამოხატოს თავისი აზრი სოციალურ ქსელებში ეთიკური ნორმების გათვალისწინებით.
მოითხოვოს შეძენილი ნივთის მიღება დადგენილ ვადაში.
კომპანია არ იღებს ვალდებულებას სხვა პირის მიერ არასანქცირებულად მოხმარებლის სახელის და პაროლის გამოყენებაზე. თუ სხვა თქვენს მიერ არაუფლებამოსილი პირი შევა ჩვენს ვებ-გვერდზე და ისარგებლებს მომსახურებით, თქვენ უნდა ამცნოთ კომპანიას შესაბამისი ზომების მისაღებად.
მომხმარებელმა უნდა უზრუნველყოს უტყუარი ინფორმაციის მოწოდება, რათა მისი შეკვეთა ზუსტ ადრესატამდე მივიდეს.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

შეგროვებული ინფორმაციის სახეობა და მისი გამოყენება:
ჩვენ ვაგროვებთ შემდეგი სახის ინფორმაციას ჩვენი მომხმარებლების შესახებ:

 1. პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია
 2. მისამართი
 3. ტელეფონის ნომერი

რისთვის ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას:

 • თქვენთან ურთიერთობისთვის;
 • ვებ-გვერდით სარგებლობის ინტენსივობის გასაზრდელად;
 • თქვენი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, თანამშრომლობის ახალი გზების შესამუშავებლად და ჩვენი ბიზნესის განსავითარებლად;
 • ეფექტური მარკეტინგული აქტივობების შესამუშავებლად და განსახორციელებლად;
 • იმის შესასწავლად, თუ როგორ იყენებენ კლიენტები ჩვენს პროდუქტებსა და მომსახურებას;
 • ჩვენს პროდუქტებსა და მომსახურებასთან დაკავშირებით რჩევებისა თუ რეკომენდაციების მისაღებად;
 • ჩვენი ბრენდების, პროდუქტებისა და მომსახურების განსავითარებლად/ სამართავად;
 • ჩვენი პროდუქტებისა და მომსახურების მისაწოდებლად;
 • კლიენტების გადახდების განსახორციელებლად და სამართავად;
 • ფინანსური დანაშაულის გამოსავლენად,  ანგარიშგებისა და პრევენციისათვის;
 • ჩვენი და ჩვენი კლიენტების რისკების სამართავად;
 • ჩვენთვის რელევანტური კანონებისა და რეგულაციების შესასრულებლად;
 • საჩივრებზე რეაგირების მოსახდენად და მათი მოგვარების გზების მოსაძიებლად;
 • ჩვენი ბიზნესის ეფექტიანად და მართებულად წარსამართავად, რაც მოიცავს ჩვენი ფინანსური პოზიციის, ბიზნეს შესაძლებლობის, დაგეგმვის, კომუნიკაციებსა და კორპორატიულ მმართველობას;
 • ნაკისრი უფლებებისა და ვალდებულებების განსახორციელებლად;
 • კანონმდებლობის თანახმად, თქვენ უფლება გაქვთ, მოგვთხოვოთ ინფორმაცია თქვენი მონაცემების დამუშავების თაობაზე. თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ შემდეგი ინფორმაცია:
 • რომელი მონაცემები მუშავდება თქვენს შესახებ;
 • მონაცემთა დამუშავების მიზანი;
 • მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი;
 • რა გზით შეგროვდა თქვენი მონაცემები;
 • ვის გადაეცა თქვენი მონაცემები;
 • მონაცემთა გაცემის საფუძველი და მიზანი.

კანონმდებლობის შესაბამისად თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ თქვენი პირადი მონაცემების გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ. ჩვენ ვმოქმედებთ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, რამაც შესაძლოა ხელი შეგვიშალოს დაუყოვნებლივ წავშალოთ თქვენი პირადი მონაცემები. ასეთი ვალდებულებები შესაძლოა გამომდინარეობდეს საგადასახადო კანონმდებლობის, მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და სხვა რელევანტური კანონმდებლობიდან.

აღნიშნული ინფორმაციის თქვენთვის მოწოდების ვალდებულება კომპანიას  წარმოეშვება თქვენი მოთხოვნის შემთხვევაში. პერსონალური მონაცემების გამოყენების უფლება გვაქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ამისათვის კონკრეტული სახელშეკრულებო ან/და კანონისმიერი საფუძველი გაგვაჩნია.

შპს „ედვინგსი“ პასუხისმგებელია თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვასა და უსაფრთხოებაზე

თქვენს პერსონალურ მონაცემებს იცავს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი.

თქვენი პერსონალური მონაცემები გამოიყენება მხოლოდ ვებგვერდის უკეთ სარგებლობისთვის და თქვენთან უკეთესი კომუნიკაციისთვის

თქვენს მიერ შეყვანილი პერსონალური ბარათის მონაცემები გამოიყენება მხლოდ უშუალოდ, გადახდის მომენტში და არ ინახება ჩვენს სერვერზე.

თქვენი პერსონალური მონაცემები დაცულია საქართველოს კანონმდებლობით და ჩვენი კომპანია პასუხისმგებელია მის დაცვასა და უსაფრთხოებაზე, ნებისმიერი კითხვის ან გაურკვევლობის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ტელ: 2392303

მიწოდების პოლიტიკა:

 1. მომხმარებელი შეძენამდე ვალდებულია დაეთანხმოს ვებ-გვერდის მოხმარების წესებს.
 2. კონკრეტული პროდუქტის შეძენის შემდეგ, მომხმარებელი იღებს შეკვეთის კოდს, რომლითაც მას აქვს უფლება, მიიღოს შესაბამისი სერვისი ადგილზე მოსვლით ან ისარგებლოს მიწოდებით.
 3. შეკვეთის მიღების შემდეგ, მომხმარებელი იღებს საინფორმაციო სახის შეტყობინებებს მის მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე. მოსულ შეტყობინებაში აუცილებლად იქნება მითითებული შეკვეთის კოდიც.
 4. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი ოფისიდან გაიტანს პროდუქციას, მომხმარებელი გადამისამართდება შესაბამის მენეჯერთან, რომელსაც უნდა წარედგინოს შეკვეთის კოდი – მენეჯერი გადაამოწმებს შეკვეთის დეტალებს და ამის შემდეგ მოხდება შეძენილი სერვისის შესრულება. ხოლო ადგილზე მიწოდების შემთხვევასი ჩვენი მენეჯერი დაუკავშირდება და დააზუსტებს მიტანის დროს.
 5. შეძენილი სერვისის დასრულების შემდეგ, მომხმარებელი მიიღებს დასრულებული სერვისის შესახებ შეტყობინებას ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, სადაც დართული იქნება შეძენილი პროდუქციის დასახელება და შეკვეთის კოდი.
 6.  შეკვეთილი პროდუქტის ვადა განისაზღვრება 2 დღით.

დაბრუნების პოლიტიკა

პროდუქტის დაბრუნება შესაძლებელია:

 • თუ პროდუქტი არ შეესაბამება ვებ გვერდზე მოცემულ ინფორმაციას
 • პროდუქტს გააჩნია ქარხნული წუნი
 • პროდუქტი დაზიანებულია
 • პროდუქტის შეცვლა დაუშვებელია
 • მომხმარებელს უფლება აქვს დააფიქსიროს შეძენილი პროდუქტის ან/და მომსახურებისთვის გადახდილი თანხის უკან დაბრუნების შესახებ
 • თუ მომხმარებელმა მოითხოვა თანხის უკან დაბრუნება პროდუქციის/სერვისის ყიდვიდან 1 საათის განმავლობაში, მას თანხა უკან დაუბრუნდება 2 სამუშაო დღეში, სხვა შემთხვევაში თანხა არ დაბრუნდება გარდა ზევით მოყვანილი შემთხვევებისა.